Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας, το οποίο πραγματεύεται την προαγωγή της υγείας καθώς και της καλής ποιότητας ζωής μέσω του ''έργου'', δηλαδή μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων. Οι υπηρεσίες της εργοθεραπείας εστιάζονται στη βελτίωση της συμμετοχης και της απόδοσης των ατόμων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, την εκπαίδευση (σχολική απόδοση), την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, το παιχνίδι και την κοινωνική συμμετοχή (αλληλεπίδραση με τους άλλους), αλλά και σε πληθώρα εξωγενών και περιβαντολλογικών παραγόντων, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης εικόνας του παιδιού. Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τις δεξιότητες του ατόμου, εντοπίζει τις ικανότητες και τις αδυναμίες του, θέτει στόχους και σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πρόγραμμα. Παρεμβαίνει κυρίως με τη χρήση του παιχνιδιού.