Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η “πρώιμη παρέμβαση” είναι ένας όρος που αναφέται στην παροχή υπηρεσιών στα παιδιά που δείχνουν τα πρώτα συμπτώματα κάποιας “ειδικής δυσκολίας” ή βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μία τέτοια δυσκολία. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών στο παιδί και την οικογένεια του προκειμένου να μειωθούν η συνέπειες αυτών των δυσκολίων.

Η ανθρώπινη μάθηση και ανάπτυξη είναι πολύ ταχύτερη κατά την προσχολική ηλικία. Ο χρόνος παρέμβασης είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν ένα παιδί κινδυνεύει να χάσει την ευκαιρία να μάθει σε χρονική περίοδο κατά την οποία βρίσκεται στο μέγιστο της ετοιμότητας του.

Σημειώνεται πως αν τα παιδιά έχουν το μέγιστο εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό όφελος από την πρώιμη παρέμβαση, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες τους για αυτονομία το μέλλον. Αξίες που αναπτύσσονται κατά την πρώιμη παρέμβαση ενδεικτικά είναι η ισότητα, η συμμετοχή, η εκτίμηση της ετερότητας και σαφώς η απόκτηση της μέγιστης δυνατής νοητικής, κοινωνικής και συναισθηματικής του ανάπτυξης.