Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στις  μέρες  μας  όλο  και  πιο  συχνά  γίνεται  λόγος  για  μια  σχετικά  πρόσφατη  στο  χώρο  της
ειδικής αγωγής επιστήμης, της λογοθεραπείας καθώς και για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει
ένας λογοθεραπευτής στην αγωγή παιδιών με ελλείμματα σε τομείς που εμποδίζουν την ομαλή και
χωρίς δυσκολία ανάπτυξη νέων ικανοτήτων που ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία.


Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με διαταραχές λόγου και ομιλίας, φωνής, μάσησης
και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κάποιας
νευρολογικής,  λειτουργικής  ή  εξελικτικής  αιτίας.  Πιο  συγκεκριμένα  ο  λογοθεραπευτής  είναι  ο
επιστήμονας που ειδικεύεται στην  πρόληψη, αξιολόγηση, θεραπεία και  επιστημονική μελέτη της
ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών που συνδέονται  μ’αυτή. Στόχος του κάθε φορά είναι
η  ενίσχυση  και  η  βελτίωση  της  ικανότητας  επικοινωνίας,  έκφρασης  αλλά  και  κατανόησης  του
λόγου. Και επειδή η επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την έκφραση
του  προφορικού  και  γραπτού  λόγου,  ο  λογοθεραπευτής  είναι  δυνατόν  να    παρέμβει  σε  όλες  τις
εκφάνσεις της ανθρώπινης έκφρασης, δηλαδή στον προφορικό και τον γραπτό λόγο.
Ο ρόλος του δε στην ειδική αγωγή κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμος. Ο στόχος της ειδικής αγωγής
είναι να εντάξει παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με τις ικανότητες τους, στο
εκπαιδευτικό  σύστημα  με  απώτερο  σκοπό  να  τα  παραδώσει  ανεξάρτητα  και  ενεργά  μέλη  στην
κοινωνία.  Ως  προς  αυτό  κατευθύνεται  και  ένας  λογοθεραπευτής.  Κατ’αρχήν,  ο  λογοθεραπευτής
διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  ως  μέλος  διεπιστημονικής  ομάδας  που  αποτελείται  από  τον
εργοθεραπευτή,  τον  ψυχολόγο,  τον  παιδοψυχίατρο,  τον  ειδικό  παιδαγωγό  και  άλλες  ιατρικές
ειδικότητες,  συμβάλλοντας  στην  αξιολόγηση  του  μηχανισμού  κατάκτησης  της  φωνολογικής
ενημερότητας,  της  ανάγνωσης  και  κατανόησης  κειμένου,  της  γραφής  (αντιγραφή,  ορθογραφία,
αυθόρμητη   γραφή),   της   οπτικής   και   ακουστικής   διάκρισης   των   λέξεων.   Στον   τομέα   της
αντιμετώπισης των δυσκολιών, ο λογοθεραπευτής είναι ειδικός στην καλλιέργεια της φωνολογικής
ενημερότητας που είναι σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και του μηχανισμού της
ανάγνωσης. Επιπλέον, εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν την αντιμετώπιση των
πολλαπλών  ορθογραφικών  λαθών  με  στόχο  τον  περιορισμό  τους  και  ασκήσεις  εξάσκησης  του
μηχανισμού  ανάγνωσης  για  να  αποκτήσει  η  ανάγνωση  κειμένων  αλλά  και  μεμονωμένων  λέξεων
ροή και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο συλλαβισμός σε επίπεδο λέξης, πρότασης και κειμένου.  
Σε  μικρότερες  ηλικίες  ένας  λογοθεραπευτής  αποσκοπεί  στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  που
αφορούν  την  ανάγνωση,  τη  γραφή  και  την  κατανόηση  βασικών  αριθμητικών  εννοιών.    Επίσης,
μπορεί  να  παρέμβει  σε  παιδιά  σχολικής  ηλικίας  με  μαθησιακές  δυσκολίες  για  να  βελτιώσει  τη
νοηματική  και σημασιολογική επεξεργασία κειμένων,  την οργάνωση και  μεταφορά πληροφοριών
σε  γραπτό  ή  προφορικό  επίπεδο  και  την  ορθή  δόμηση  του  γραπτού  λόγου  ώστε  οι  σκέψεις  να μπορούν  να  αποτυπωθούν  σωστά  με  χρήση  κατάλληλου  λεξιλογίου  και  εκφράσεων.  Τέλος,  ο
λογοθεραπευτής μπορεί να συνεργαστεί με τους γονείς ώστε να τους παρέχει πολύτιμες συμβουλές
και στρατηγικές επεκτείνοντας έτσι τη μάθηση και στο σπίτι.  
Το  θεραπευτικό  πρόγραμμα  που  εφαρμόζεται  σε  κάθε  παιδί  θα  πρέπει  να  στηρίζεται  στις
ανάγκες,  την  προσωπικότητα,  την  ιδιοσυγκρασία  και  τις  δυνατότητες  του  κάθε  παιδιού.  Η
προσέγγιση  του  θα  πρέπει  να  είναι    ολιστική  ώστε  το  παιδί  να  έχει  ανατροφοδότηση  από  όλους
εκείνους που ασχολούνται με τη μαθησιακή του εξέλιξή, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του και να
αρχίσει να του αρέσει το σχολείο. Αυτή δεν είναι άλλωστε και η επιδίωξη όλων των ειδικοτήτων
που εντάσσονται στην ειδική αγωγή των παιδιών;
 
  [Επισημαίνεται τέλος, ότι το δικαίωμα των λογοθεραπευτών, απόφοιτων των ελληνικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων  (ΑΤΕΙ),  για  παροχή  υπηρεσιών  αξιολόγησης  και  αντιμετώπισης  προβλημάτων  τόσο  του
προφορικού   αλλά    και   του   γραπτού    λόγου   (μαθησιακές   δυσκολίες-   δυσλεξία),   είναι   νομοθετικά
κατοχυρωμένο με το ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Α' Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος
Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας).]

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το Κέντρο μας αποτελεί έναν πλήρως οργανωμένο φορέα που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των διαταραχών λόγου - ομιλίας - φωνής (λογοθεραπεία), κίνησης, συμπεριφοράς και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους και σε ενήλικες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Είμαστε παντού για εσάς και το παιδί σας. Θα μας βρείτε στα παρακάτω παραρτήματα..

Καρδίτσα, Κουμουνδούρου 13, ΤΚ 43100

Τρίκαλα, Απόλλωνος 16, ΤΚ 42100

  Φάρσαλα, Αχιλλέως 9, ΤΚ 40300

Παλαμάς, Γρ. Λαμπράκη 34 (Έναντι Κέντρου Υγείας), ΤΚ 43200

Μουζάκι Καρδίτσας, Περιφεριακή οδός Μουζακίου, ΤΚ 43060

Λάρισα, Ηπείρου 76, ΤΚ 41222